Sobrevivir

Nacer para vivir, vivir para amar amar para escribir escribir para (sobre) vivir,   Nacer para morir.